ਹੋਰ

ਮੈਂ 'ਘੁਟਾਲੇ' ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ!

ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ' ਘੁਟਾਲੇ 'ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ.

ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ! ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ! ਹੱਲ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਚਾਵਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ!

ਸੈਂਕੜੇ ਆਈਫੋਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾਲਾ ਐਪਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 'ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ' ਇਹ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਹੈ!

ਐਪਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ 'ਨੋ ਸਰਵਿਸ' ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ! ਇਹ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਹੈ.

ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਫੋਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਅਸਮਰਥਿਤ ਹੈ Itunes ਨਾਲ ਜੁੜੋ? ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ!

ਐਪਲ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਅਪਾਹਜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ.

ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ!

ਇੱਕ ਐਪਲ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਕਿਉਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ!

ਇੱਕ ਐਪਲ ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ! ਇਹ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਹੈ.

ਇੱਕ ਐਪਲ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ.

ਮੇਰੇ ਆਈਫੋਨ ਐਪਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ! ਇਹ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਹੈ.

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਪਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਮੇਰੇ ਆਈਫੋਨ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ! ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭੋਗੇ!

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਪਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਚਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ.

ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਆਈਟਿ .ਨਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ. ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮੈਕ ਲਈ ਅਸਲ ਹੱਲ!

ਇੱਕ ਐਪਲ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਆਈਟਿesਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮੈਕ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਕੇਸ-ਮੈਟ ਆਈਫੋਨ 7 ਪਰਲ ਕਰਾਟ ਕੇਸ ਦੀ ਮਾਂ

ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਆਈਫੋਨ 7 ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ!

ਮੇਰੀ ਆਈਫੋਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਾਲੀ ਹੈ! ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਐਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਆਈਫੋਨ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ! ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ.

ਇੱਕ ਐਪਲ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ.

ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਆਈਫੋਨ / ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ!

ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਐਪਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ!