ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਬੂਰ 91

Oracion Salmo 91 De Protecci N

ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰ 91 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ.

ਜ਼ਬੂਰ 91 ਪੜ੍ਹੋ

(ਕਿੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ)

ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ.

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ: ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ; ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ .

ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ.

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ coverੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਲਵੋਗੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਾਲ ਹੋਵੇਗੀ.

ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਤੋਂ,

ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜੋ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਣਗੇ; ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ

ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੇਖੋਗੇ.

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ,

ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ;

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ.

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਕੋਬਰਾ, ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਿੱਧੋਗੇ.

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ; ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ; ਮੈਂ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ; ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ.

ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ.

ਜ਼ਬੂਰ 91 ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਜ਼ਬੂਰ 91 ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ. ਜ਼ਬੂਰ 91 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ!

ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਜ਼ਬੂਰ 91 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਾਉ

ਜ਼ਬੂਰ 91 ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ I ਜਾਂ We ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੋ. ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ (ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ) ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ!

ਜ਼ਬੂਰ 91 ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਬੋਤਮ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ.

ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ. ਪਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ, ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਵਾਕ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ... ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਸਮਗਰੀ